Nord-Norges Skogsmannsforbund

v/ Terje Dahl

Skogbrukets Hus, 9200 Bardufoss

 

 

Org. nr: 996 293 424

Kto.nr:05311135904

 

Leder i NNSF Fylkesskogsjef Terje Dahl, tlf 77 83 79 71

Epost: Terje.Birger.Dahl@fmtr.no

 

 

 

Årsmøte i Nord-Norges Skogsmannsforbund 16.08.2012

Avholdt på Pasvik Folkehøgskole – Sør-Varanger kommune

 

1. Åpning

Formann i Nord-Norges Skogmannsforbund åpnet møte og ønsket alle velkommen. Styret har bestått av Helge Molvig (formann), Tor Håvard Sund og Ole Andre Hestmo. Alle Finnmark.

 

De frammøtte reiste seg og formannen leste så opp og mintes skogsmenn som har gått bort i denne perioden. Følgende personer var meldt inn til styret:

 

Skogfullmektig Kristian Kjeldsberg – Alta 

Herredsskogmester Ole Rydningen – Alta 

Skogreisingsleder/skogsvegplanlegger Arne Gladsø – Mosjøen/Steinkjer

Herredsskogsmester John Grut – Hemnes/Meldal

 

Andre som er gått bort i perioden er:

 

Disponent Viggo Pedersen- Mosjøen/Levanger

Skogformann Karle Flaat - Mosjøen

 

2. Konstituering

  • Valg av møteleder – Helge Molvig foreslått og enstemmig valgt.
  • Valg av sekretær – Tor Håvard Sund foreslått og enstemmig valgt.
  • Valg av to til underskrivelse av protokoll – Jan Inge Helmersen og Ørnulf Kibsgaard foreslått og enstemmig valgt.

 

3. Sakslista.

Det var forslag om ”eventuelt” skulle inn i sakslista. Innkomne saker skal meldes styret minst 14. dager før årsmøte, dermed ble ”eventuelt” unødvendig.

Det ble ikke gitt anledning av møtelederen å få belyst hva de ”eventuelle saker” kunne dreie seg om.

Sakslista – godkjent

 

4. Årsmelding for perioden 2008 – 2012

Møteleder orienterte om virksomheten i styret (vedlagt).

Det spesielle for dette året er at styret har sittet i 4 år. Årsaken var å samordne årsmøtet med NNSF sitt 100 års jubileum. Det var ingen merknader til dette.

NNSF er registrert i Brønnøysundregisteret og har dermed et eget org.nr 996 293 424.

Det framkom forslag om at org.nr alltid skal stå på forbundets brevark, noe medlemmene sluttet seg til.

Bokprosjekt – Styret har fått laget en bok om NNSF 1912 – 2012 ”I tjeneste for skogen”. Forfatter til boka er Ørnulf Kibsgaard. Boka er trykket opp i 750 eksemplarer. Hvert enkelt medlem må medvirke til at boka blir kjent og videresolgt. Prisen pr bok er satt til kr 350.- .

Det framkom forslag om at boknemnda får utfordringen med forvaltning av alle forbundets bøker – dette sluttet årsmøtet seg til.

Medlemmer - Før årsmøtet var det 37 betalende medlemmer, men det må antas at det er ca 50 betalende medlemmer når alle betalingene er registrert.

www.skogsmannsforbund.com Websida er det Olav H. Otervik, Mosjøen som tar seg av.

 

Ingen hadde merknader til årsmeldinga som ble enstemmig godkjent. 

 

 

 

5. Regnskap

Helge Molvig la fram regnskapet for 31.12.2007 – 01.03.2009. Dette var godkjent av revisor for denne perioden Knut Skorpen, Mosjøen.

Etterfølgende revisor har vært Jørn Monsen, Kirkenes. Han redegjorde for regnskapet 01.03.2009 – 31.12.2011. Alle regnskap er kontrollert og funnet i orden.

Jørn Monsen vil videre revidere regnskapet for perioden 01.01.2012 – 31.12.2012 ved inngangen av året 2013.

 

Regnskapet ble enstemmig godkjent.

 

 

6. Rapport og regnskap for bokfondet 2008 – 2011

Formann i Boknemnda Ørnulf Kibsgaard gikk gjennom rapport for Bokfondet for årene 2008 – 2011 (vedlagt). Det ble presisert at det måtte opprettes en egen salgskonto over boksalg.      Det ble videre orientert om at NNSF var initiativtakere til igangsettinga av relieffer over skoginspektør Axel Otto Christian Hagemann i Alta og i Saltdal,

Relieff over herredsskogmester Arvid Sveli, Brønnøy ble avduket i september 2011. NNSF hadde bidratt med tilskudd til dette.

Regnskapssammendrag for Bokfondet ble gjennomgått av formann Helge Molvig. Han varsla også at det ville komme en søknad fra styret til Bokfondet om støtte til jubileumsboka, ”I tjeneste for skogen”.

 

Rapport og regnskap for bokfondet ble enstemmig godkjent.

 

7. Medlemskontingent.

Medlemskontingent var for denne perioden (2008-2012) på kr 200.- Formannen foreslo at medlemskontingenten skulle videreføres.

 

Medlemskontingent på kr 200,00 for neste periode, 2013 – 2015, ble enstemmig vedtatt.

 

8. Resolusjoner

Formannen leste opp forslag til resolusjon (vedlagt).

Resolusjonen ble diskutert i årsmøtet, Frank Grindstad mente at det var nødvendig å tilføye noe om tilgangen til skogarealer for å få god effekt av denne resolusjonen. I siste avsnitt ble det tilføyd” Tilgang til skogarealer gjennom skogsvegbygginger og annen infrastruktur må prioriteres”.

Resolusjon med tilføyelse ble enstemmig vedtatt og sendes Stortingets næringskomite, energi-og miljøkomiteen samt de nordnorske representantene på Stortinget.

Gjenpart sendes til fylkeskommunene i NN, Statskog SF, Allskog og skogselskapene i NN.

Resolusjonen må sendes med forbundets logo på brevarket!

Det framkom videre at Nord-Norges Skogsmannsforbund måtte skrives med stor S i Skogsmannsforbund - ”slik det alltid hadde blitt gjort”.

 

 

 

 

 

9. Valg

Valgkomiteen har bestått av Geir Kvammen, Bardufoss og Steinar Alm, Bardufoss.

Følgende ble foreslått for valgperioden 2013 – 2015 og valgt:

 

 

Valgkommite for årsmøtet 2015:

Ørjan Alm, Røkland

Rune Berg, Rognan

 

Alle valgforslag ble enstemmig vedtatt.

 

Formann Helge Molvig erklærte så årsmøtet avsluttet og ønsket alle vel hjem.

Avslutningen ble på tradisjonelt vis markert med allsang av siste vers av

”Sang for Nord-Norges skogsmenn fra 1912”

 

Helt til slutt ønsket fylkesskogmester Trude Hagen Hansen, Andselv årsmøtet velkommen til Troms i 2015.

 

 

 

 

Jan Inge Helmersen                                                                          Ørnulf Kibsgaard