Nord-Norges Skogsmannsforbund

Org. nr: 996 293 424

Kto.nr:05311135904

 

Leder i NNSF Halle Heggli

Epost: hhe@statskog.no

Tlf:97702252

Linker 

Her kan du finne mye nyttig informasjon om skogbruket:

 

 

Offentlig administrasjon

Landbruks- og matdepartementet; www.regjeringen.no/lmd

Statens Landbruksforvalting; www.slf.dep.no

Fylkesmennene; www.fylkesmannen.no

Innovasjon Norge; www.invanor.no

 

Forskning

Norsk institutt for skog og landskap; www.skogoglandskap.no

Universitetet for miljø- og biovitenskap; www.umb.no

Norges Geologiske undersøkelser; www.ngu.no

 

 

Miljøinformasjon

Miljøstatus; www.miljostatus.no

Direktoratet for naturforvalting; www.dirnat.no

Naturbasen; www.naturbase.no

Artsdatabanken; www.artsdatabanken.no

 

Geografisk informasjon

Ortofoto Nordland; www.geono.no

Statens kartverk; www.statkart.no

 

Statistikk

Statistisk Sentralbyrå; www.ssb.no

Norsk institutt for skog og landskap; www.skogoglandskap.no

 

Skogsertifisering

Levende Skog; www.levendeskog.no

PEFC Norge; www.pefcnorge.org

 

Sportsfiske og Jakt

Inatur; www.inatur.no

Statskog; www.statskog.no

 

Kurs og etterutdanning

Skogbrukets kursinstitutt; www.skogkurs.no

 

Frøforsyning

Det norske Skogfrøverk; www.skogfroverk.no

 

Organisasjoner

Finnmark Skogselskap www.skogselskapet.no/id/617.0

Kystskogbruket www.kystskogbruket.no

Norsk Bygdesagforening www.sag.no

Allskog; www.allskog.no

Det norske Skogselskap; www.skogselskapet.no

Finnmarkseiendommen; www.fefo.no

Helgeland Skogselskap; www.helgeland-skogselskap.no

Norges Skogeierforbund; www.skog.no

Norskog; www.norskog.no

Norsk Skogmuseum; www.skogmus.no

Troms Skogselskap; www.tromsskog.no

Salten Skogselskap; www.saltenskogselskap.no

Statskog; www.statskog.no

 

Skogindustri i Nord Norge

Arbor- Hattfjelldal; www.arbor.no

 

Diverse norske og utenlandske linker

 

Skogenbild; www.skogenbild.com  (NY)

Skogen (tidsskrift); www.skogen.se

Skogsstyrelsen; www.skogsstyrelsen.se

Skogforsk; www.skogforsk.se


Skogkalender
Dansk Skovforening
Det Kgl. Selskap for Norges Vel
Forestry (USA)
Forststyrelsen (Finland)
Fylkesmannen i Nordland, landbruk
Hedeselskabet (Danm.)
Levende skog
Norsk Treteknisk Institutt
Norsk bioenergiforening
Norges Naturvernforbund
Nordisk portal om skogbruk, veterinær og jordbruksforskning (Engelsk)
Portalen for skog, jakt og fiske
SkogsSverige
Sveriges Skogsvårdsforbund
Skogeieren
Skogbrand
Skog-data AS
Skov- og Naturstyrelsen (Danm.)
Utviklingsfondet for skogbruket