Nord-Norges Skogsmannsforbund

Org. nr: 996 293 424

Kto.nr:05311135904

 

Leder i NNSF Halle Heggli

Epost: hhe@statskog.no

Tlf:97702252

Styret i Nord-Norges Skogsmannsforbund og for Bokfondet

 

Styret for  2015 – 2018:

Halle Heggli, Hattfjelldal (Leder)    Vara – Jan Inge Helmersen, Hattfjelldal

Andreas Sletten, Mosjøen             Vara – Arne-Martin Husby, Trofors

John Halvar Hjerpbakk, Korgen     Vara – Erlend Krutnes, Hattfjelldal

 

Valgnemd:

Ørnulf Kibsgaard, Søren Karlstrøm og Gunnar Kvaal

Revisor:

Gisle Skaret, Mosjøen

Boknemnd:

Ørnulf Kibsgaard, leder, Nordland

Terje Dahl, Troms

Helge Molvig, Finnmark

 

Revisor Boknemnd - Gisle Skaret, Mosjøen

 

Regnskapsfører Boknemnd - Gerd Grindstad, Helgeland Skogselskap, Mosjøen


Styrets oppgaver
:

Styret leder forbundet, planlegger og arrangerer møter og utferder og sammenkaller årsmøtet som fortrinnvis legges til en utferd. Utferdene skal i alminnelighet ambulere mellom de tre nordligste fylker, og søkes avholdt hvert 3.år.

 

Medlemskontigenten betales inn på konto nr; 0531.11.35904

 

 

Bokfondet - Nord-Norges Skogsmannsforbund.

I 1987 og 1990 utgav forbundet ”Skogbruk i Nord-Norge -streiftog
gjennom historien” hvor flere forfattere medvirket. Antall sider 504.
Boka kom ut i 1987 i et opplag på 2000 ekspl. og i 1990 i 1000 ekspl.
Ved salg av disse bøkene er det opparbeidet en del midler som kan brukes til
å støtte utgivelsen av opplysningsmateriell, bøker og lignende og som synliggjør
skogbruk i Nord-Norge, samt finansiering av kostnader vedrørende
”Nord-Norges Skogsmann”.

Fondet forvaltes av et styre som velges av årsmøtet.

Vedtekt for forvalting av fondet’s midler ble vedtatt på årsmøtet 11. august 1999.

Søknad om midler til prosjekt som går inn under vedtektene sendes formannen.